Kafe Antzokia, Bilbao 2007

Kafe Antzokia, Bilbao 2007

John Roderick.
Kafe Antzokia, 23 February 2007.
Photo by Dena Flows