Kafe Antzokia, Bilbao 2007

Kafe Antzokia, Bilbao 2007

Jonathan Rothman.
Kafe Antzokia, 23 February 2007.
Photo by Dena Flows